پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ رخت عزامو پیرهن سیامو از بقچه بیرون میکشم دلتنگیامو از محسن چاوشی

4

آهنگ جدید رخت عزامو پیرهن سیامو از بقچه بیرون میکشم دلتنگیامو از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi | Rakht Azamo

دانلود آهنگ رخت عزامو پیرهن سیامو از بقچه بیرون میکشم دلتنگیامو از محسن چاوشی

دانلود آهنگ رخت عزامو پیرهن سیامو از بقچه بیرون میکشم دلتنگیامو از محسن چاوشی

پخش آنلاین موزیک رخت عزامو پیرهن سیامو از بقچه بیرون میکشم دلتنگیامو
دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320 دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

متن آهنگ محسن چاوشی به نام رخت عزامو پیرهن سیامو از بقچه بیرون میکشم دلتنگیامو

رﺧﺖ ﻋﺰاﻣﻮ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﺳﻴﺎﻣﻮ از ﺑﻘﭽﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻴﻜﺸﻢ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎﻣﻮ
از ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ زﻧﮓ ﺻﺪاﻣﻮ
دل ﺑﻮد ﺧﻮن ﺷﺪ ﺟﻮﻧﻢ ﻓﺪای ﻣﺸﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﻫﺎی واژﮔﻮن ﺷﺪ
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﺑﺬار ﺑﮕﻦ ﻛﻪ آوازه ﺧﻮن ﺑﻮد و واﺳﻪ ﺗﻮ روﺿﻪ ﺧﻮن ﺷﺪ
داغ ﺟﻮوﻧﻮ داغ ﺧﺰوﻧﻮ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻢ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ آﺳﻤﻮﻧﻮ
ﺑﺎزم ﻗﺮاره ﻫﺮ ﺷﺐ دوﺑﺎره ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻤﻮﻧﻮ *
اﻳﻦ ﻏﻢ زﻳﺎده اﻳﻦ ﻏﻢ زﻳﺎده ﻛﻪ اﺷﮏ ﻣﻴﺮﻳﺰم واﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﻰ اراده
ﭘﻴﺮ و ﺟﻮن اﺑﺮ ﺧﺮد و ﻛﻠﻮن اﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ اﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﺟﻮون از دﺳﺖ داده
ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻛﺮدن ای ﻏﺮق ﺧﻮن ﺗﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺗﻮرو رﻧﺠﻮﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖ
ﺷﺮح ﻏﻢ ﺗﻮ ﺷﺮح ﻳﻪ ﺑﻐﻀﻪ ﺑﻐﻀﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
اﻳﻦ ﻏﻢ زﻳﺎده اﻳﻦ ﻏﻢ زﻳﺎده ﻛﻪ اﺷﮏ ﻣﻴﺮﻳﺰم واﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﻰ اراده
ﭘﻴﺮ و ﺟﻮن اﺑﺮ ﺧﺮد و ﻛﻠﻮن اﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ اﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﺟﻮون از دﺳﺖ داده

دیدگاه خود را بگذارید

    محسن چاوشی